Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

– Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst in het kader van het bezoek aan het evenement, aankopen in de webwinkel en de aanschaf van alle toegangs- en campingtickets daarvoor tussen de bezoeker van het evenement en de organisatie, ongeacht hoe die tot stand komt. Door de aanschaf en/of gebruik van een product uit de webwinkel, ticket en/of betreding van de locatie van het evenement (waaronder naast het festivalterrein tevens de camping, gaat de bezoeker akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

– De organisatie van het evenement en/of de beheerders van de evenementenlocatie, waaronder de camping kan huisregels hanteren, die naast deze algemene voorwaarden gelden en op de website(s) van de organisatie en/of op de evenementenlocatie te vinden zijn. De bezoeker verklaart zich door het kopen van het ticket op voorhand ook met die huisregels akkoord.

– De organisatie kan deze algemene voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen. Bezoekers worden tijdig van de wijzigingen op de hoogte gebracht doordat de organisatie dit op de betreffende website(s) van de organisatie zal melden. Als de bezoeker de organisatie niet binnen 10 (tien) werkdagen schriftelijk laat weten zich op grond van de redelijkheid en billijkheid niet in de wijzigingen te kunnen vinden, wordt de bezoeker geacht akkoord te zijn met de wijzigingen.
De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Toegang

Wees er zeker van dat je een ID-kaart bij je hebt! Alleen als je 18 jaar of ouder bent, kun je het festival- en campingterrein op. Neem dus geen risico en zorg ervoor dat je bij de ingang altijd kan laten zien dat je minimaal 18 jaar bent.

Aansprakelijkheid

– Bezoekers betreden de evenementenlocatie en wonen het evenement bij op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies van, diefstal van en/of schade aan bezittingen van bezoekers.

– De organisatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de annulering, wijzigingen of afwijkingen in (de inhoud van) het programma van het evenement, noch voor enigerlei andere schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van de organisatie en/of de evenementenlocatie, van personen in (één van) hun dienst, of van andere personen die door of vanwege (één van) hun te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het evenement of in verband met het verblijf op de evenementenlocatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatie

Toegangsbewijzen, totstandkoming van de overeenkomst

– Er komt een overeenkomst tot stand met Solar Festival B.V. zodra degene die een toegangsbewijs wenst te bestellen en kopen op de bestelknop op de betreffende website klikt. Degene is alsdan verplicht tot betaling (via I-deal) van de bestelde tickets en Solar Festival B.V. is na ontvangst van de betaling verplicht tot toezending van de tickets.

– De betaalde tickets worden twee weken voor aanvang evenement verstuurd per e-mail of per post, afhankelijk van het soort ticket en evenement. Bij verzending via post is Solar Festival B.V. nimmer aansprakelijk voor het zoekraken van de tickets of het niet-aankomen hiervan.

– Een ticket bestaat uit een door of vanwege Solar Festival  B.V. verstrekt document of een e-mail met barcode. De barcode is uniek. Het ticket wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon. Alleen houders van een campingkaart hebben toegang tot het campingterrein

– Ingevoerde gegevens zullen niet verstrekt worden aan derden. Solar Festival B.V. respecteert de privacy van haar bezoekers. Deze privacy geldt voor alle informatie die via de websites van Solar Festival B.V. wordt verstrekt. Solar Festival B.V. gebruikt de gegevens alleen voor de afhandeling van de transactie waarvoor de gegevens zijn verstrekt.

– Het risico van verlies of beschadiging van de tickets ligt bij degene die een toegangsbewijs heeft gekocht. Niet ongeldige tickets mogen door Solar Festival B.V. worden geweigerd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op restitutie van het aankoopbedrag.

– De ontvangen tickets mogen niet worden verveelvoudigd of worden doorverkocht of overgedragen aan derden. Indien in strijd met deze bepalingen wordt gehandeld. Voorts zal hem/haar de toegang tot het evenement worden ontzegd door de organisator van het evenement en worden de betreffende tickets ongeldig gemaakt. Alsdan heeft de bezoeker geen recht op restitutie of compensatie.

– Indien tickets verveelvoudigd zijn op welke wijze dan ook en er meerdere tickets met dezelfde barcode worden aangeboden bij de toegangscontrole tot een evenement, dan heeft Solar Festival B.V. of de organisator van het evenement het recht te bepalen dat degene die het ticket als eerste toont bij aanvang van het evenement de rechthebbende op toegang hiervoor is.

– Solar Festival B.V. heeft het recht de ticket(s) ongeldig te maken of de toegang tot het evenement te (laten) ontzeggen (door de organisator van het evenement) indien en zodra een of meer van de in deze algemene voorwaarden, reglementen en huisregels genoemde bepalingen worden overtreden. Alsdan heeft de bezoeker geen recht op restitutie of compensatie.

Overmacht, opschorting, verplaatste of geannuleerde evenementen

– Solar Festival B.V. en/of de organisator van het evenement behouden zich het recht voor om het evenement voordat deze is aangevangen uit te stellen, te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie of geheel te annuleren in geval (een deel van) een evenement geen doorgang vindt als gevolg van overmacht zoals deze naar verkeersopvatting geldt in de ruimste zin van het woord. Daaronder is in ieder geval begrepen, maar niet uitputtend bedoeld: verhindering wegens tekortschieten of ziekte van artiesten en leveranciers, maatregelen van overheidswege, (extreme) weersomstandigheden en dreiging daarvan, storm, brand, diefstal, water(overlast), oproer, rellen, oorlogs-/terreurdaden of –dreiging, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transport-moeilijkheden en andere ernstige storingen in de organisatie van de door Solar Festival B.V. georganiseerde evenementen, indien de daarvoor benodigde vergunningen niet zijn verleend dan wel zijn ingetrokken en (een deel van) een evenement geen doorgang kan vinden dan wel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde gezag afgelast dient te worden en alle andere voorvallen die hun oorsprong vinden buiten de invloedsfeer van Solar Festival B.V. en/of de organisator van het evenement doch waardoor zij niet in staat zijn de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen en welke omstandigheden hen niet zijn toe te rekenen. In geval van dergelijke omstandigheden zal Solar Festival B.V. zich inspannen om degene die een toegangsbewijs heeft gekocht daarvan zo spoedig mogelijk via de website en/of per e‐mail in kennis te stellen dan wel bezoekers op andere wijze daarover te informeren indien het evenement reeds is aangevangen.

Privacy & veiligheid

– Film- & fotoregistratie. Let op: Tijdens het festival zullen er verschillende partijen gebruik maken van film- en fotoregistratie. Door het festival te betreden geven de bezoekers automatisch toestemming voor registratie en gebruik van de media door Solar Weekend en haar mediapartners en accepteren de bezoekers de voorwaarden.

-Met uitzondering van (semi)professionele apparatuur, is het bezoekers toegestaan om een digitale camera mee te nemen.

– De organisatie gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

– De organisatie heeft veel beveiligingspersoneel op en rond het festivalterrein lopen. Er is ook een professionele EHBO-stand duidelijk aanwezig op het festival. Beveiligingspersoneel is aanwezig ten behoeve van de bezoekers. Bezoekers stemmen bij betreding van het festival in met het feit dat zij gefouilleerd worden.

– Het is bezoekers verboden drugs of wapens mee te nemen naar het festival. Bij binnenkomst worden bezoekers streng gefouilleerd. Bij eventuele weigering hiervan, zal de toegang tot het festival worden ontzegd. Solar Weekend Festival hanteert een Zero Tolerance-beleid ten aanzien van drugs. Bezoekers dienen hier rekening mee te houden.

– Geweld en intimiderend gedrag worden niet getolereerd, net als discriminatie, seksuele intimidatie of het dragen van provocerende kleding (bijv. voetbalshirts met full colours).

– Dronken bezoekers worden van het terrein verwijderd.

– Het stelen of vernielen van eigendommen van Solar Weekend of andere partijen is ten strengste verboden.

– Uit veiligheid is het verboden in het bezit te zijn van glas, spuitbussen (met propaan), vuurwerk en paraplu’s.

– Het beklimmen van hekken en/of andere installaties wordt niet getolereerd.

– Handel drijven in waren van welke strekking ook, zonder toestemming van de organisatie, is niet toegestaan.

– Het is verboden lawaai te maken na 01.00 uur op donderdag-, vrijdag- en zaterdagnacht.

– Het is verboden lawaai te maken na 23.00 uur op zondagavond en -nacht.

– Het is verboden gaten, sleuven of putten te graven.

– Het is verboden te zwemmen tussen zonsondergang en zonsopkomst.

– Brand- en nooduitgangen moeten vrij blijven en mogen niet versperd worden. Indien dit wel het geval is, is de organisatie vrij het materiaal te verplaatsen vanwege veiligheidsredenen.

– Flyers en/of posters plakken van andere evenementen, zonder toestemming van de organisatie, is niet toegestaan.

– Het is bezoekers toegestaan medicijnen mee te nemen naar het festival, wanneer noodzakelijk. Bezoekers dienen een medische verklaring – matchend met een geldig legitimatiebewijs – bij zich te hebben.

Campingreglement

Wat mag en wat mag niet mee op de camping

De volgende spullen zijn niet welkom op de camping van Solar. Let op: Heb je het wel bij je, dan moeten we het in beslag nemen:

– Geluidsinstallaties (alle soorten)
– Aggregaten, autobatterijen, generatoren of andere stroomopwekkers
– Gasflessen (alleen kleine, lichte, disposable gasflesjes zijn toegestaan (inhoud max. 250g)
– Grote hoeveelheid aan alcohol (maximaal per persoon: 12 blikjes bier (0,33 cl per blik) of 1,5 liter wijn in een gesloten pak)
– Sterke drank (om die reden is het niet toegestaan om reeds geopende drankverpakkingen mee te brengen)
– Glaswerk
– Glazen flessen frisdrank
– Vuurwerk, (vuur)wapens en andere (gevaarlijke) voorwerpen die als wapen kunnen dienen (messen, hamers, schroevendraaiers als voorbeeld)
– Open vuur tussen de tenten (barbecue of kleine gasvuurtjes kunnen enkel op de barbecue-zone)
– Bankstellen (en ander groot materieel)
– Winkelkarren, fietsen, brommers/scooters en alle andere (gemotoriseerde) karretjes die niet op een normale manier door de toegangspoortjes kunnen (70 centimeter breed)
– Drugs of andere verdovende- of geestverruimende middelen
– Droog ijs, (lach)gaspatronen
– Graffiti, spray cans, sprays enzovoort
– Huisdieren (alle soorten, behalve blindengeleidehonden voor mensen met een visuele handicap)
– Kleding die als uitdagend of provocerend kan overkomen en fluojasjes
– Koelkasten of diepvriezers
– Campers en caravans zijn wegens logistieke redenen helaas niet toegestaan op onze camping

Sanitair

Wanneer en waar kan ik douchen op de camping?

Er zijn in totaal drie verschillende douchezones op de SolarCamping. De douches zijn van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat geopend. Alleen tussen 02.00u en 07.00u zijn ze gesloten. Tip: douche buiten de piektijden in de vroege avond en ochtend! Douchen kan voor één bon.

Waar kan ik naar het toilet gaan?

Er zijn vier verschillende toiletzones op de SolarCamping. Keuze genoeg dus. Let op: het kan weleens zijn dat de dichtstbijzijnde toiletzone voorbij je campingspot ligt. Wij proberen in de mate van het mogelijke toiletpapier te voorzien, maar dit is niet altijd evident. Speel op safe en breng je eigen – vertrouwde – rolletje toiletpapier mee. De toiletten zijn 24 uur per dag geopend.

Regels

– Ga niet met vieze schoenen, slippers of blote voeten naar binnen. Bij de ingang van de douches is er de mogelijkheid om je schoenen schoon te spuiten of voeten te wassen.
– Douche niet langer dan 5 minuten, liefst nog korter.
– Kleed je niet aan of uit in de douchecabine. Hiervoor zijn er andere opties: een kleerhanger met haak (let op voor waardevolle spullen, wij als organisatie zijn niet verantwoordelijk). Er staat ook een bankje voor nog meer gemak.
– Ga niet bij een ander geslacht douchen. Mannen bij mannen en vrouwen bij vrouwen, respecteer dit.
– Je mag geen drank of bekers mee naar binnen nemen.
– Gedraag je en ben rustig in de douche-area en houd je niet langer op dan nodig is bij de douches.
– Laat niks slingeren en vergeet je douchespullen niet.
– Houd de douches schoon, deze zijn uitsluitend voor te douchen. Andere activiteiten zijn ten strengste verboden. Wanneer je dit overtreedt, kan je worden verbannen van het camping terrein.